Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Tur til folketinget
  • Tur til Klampenborg
  • Tur til folketinget
  • Bowling tur
  • Bowling tur
  • Tur til Klampenborg

Søndag den 13. december 2020

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 74

Onsdag den 17. december 2019

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 73

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18-21

Temamøde i Bryllupssalen på rådhuset:
"Når pårørende ikke er her mere".
Dokumenter fra de to talere kan hentes her og her.

Onsdag den 12. november 2019

Bestyrelsesmøde os Inge

Vedtægter for Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune

Foreningens navn er: Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune.

Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

Formål

§ 1

Foreningen er en fri upolitisk forening. Foreningens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for de i Furesø kommune bosatte handicappede og varetage deres interesser.

Formålet søges opnået dels ved at samarbejde med offentlige myndigheder, andre institutioner, orga-nisationer m. fl. som arbejder for eller med de handicappede og dels ved at lave fællesarrangementer for medlemmerne, f.eks. foredrag, festlige sammenkomster og udflugter, hvor medlemmerne lærer hinanden at kende og udveksler erfaringer. Medlemmerne er forældre, pårørende, værger og støtte-personer til de fysisk og psykisk handicappede børn og voksne, som er bosiddende i Furesø kommu-ne.

Medlemmernes pligter og rettigheder

§ 2

stk.1 Som medlem kan optages enhver person over 18 år.

stk.2 Bestyrelsen kan efter eget skøn dispensere fra 18 års reglen.

stk.3 Bestyrelsen er efter eget skøn berettiget til at nægte en person optagelse i foreningen.

§ 3

stk.1 Ved indmeldelse betaler ethvert medlem et års kontingent, for det år hvor indmeldelsen fo-retages og medlemmet får udleveret et sæt af foreningens love.

stk.2 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for indeværende regnskabsår.

§ 4

stk.1 Årskontingentet betales senest 1. juli, da man ellers mister sit medlemskab.

stk.2 Medlemmer, der slettes på grund af skyldig kontingent, skal forinden genindmeldelse kan finde sted, betale det skyldige beløb.

§ 5

stk.1 Et medlem, der handler i strid med foreningens formål, vedtægter eller optræder på en for foreningen uværdig eller skadelig måde, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eks-klusion af et medlem træffes af bestyrelsen, hvis afgørelse dog, for at have gyldighed, skal godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling.

stk.2 Forud for generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes, skal det pågældende medlem være underrettet om at forslag om eksklusion vil blive behandlet. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig på generalforsamlingen samt deltage i afstemningen. En eksklusion af et medlem kan kun hæves af generalforsamlingen, der også fastsætter betingelserne herfor.

Foreningens ledelse

 § 6

stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmed-lemmer, der alle vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling.

stk.2 Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer væl-ges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

stk.3 Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne del-tager i bestyrelsesmøderne.

stk.4 Valgbar til bestyrelsen og som suppleant er enhver forældre, pårørende eller værge, der på det givne tidspunkt, er medlem af foreningen.

stk.5 Afgår formanden eller kassereren i valgperioden, indkalder den øvrige bestyrelse til et eks-traordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

stk.6 Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden skal bestyrelsen i samarbejde med suppleanterne på det førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig selv.

stk.7 Et konstitueret bestyrelsesmedlem sidder til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foranstaltes valg til posten.

stk.8 Stiller et bestyrelsesmedlem op til en anden tillidspost i bestyrelsen, end den bestyrelsesmed-lemmet er valgt til, skal denne stille sit mandat til rådighed på generalforsamlingen.

stk.9 Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesser, såvel økonomisk som i samar-bejde med andre interessegrupper.

stk.10 Bestyrelsen står i enhver henseende til ansvar overfor generalforsamlingen i alle sine disposi-tioner.

 § 7

stk.1 Bestyrelsen bestemmer selv, indenfor vedtægternes rammer, sin forretningsorden og måde for udøvelsen af sin virksomhed. Formanden varetager foreningens daglige ledelse, og ind-kalder til de nødvendige bestyrelsesmøder. Der skal som minimum afholdes bestyrelsesmø-der 4 gange årligt.

stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede. Står stemmerne lige, er det formandens og i dennes fravær næstformandens stemme, der er afgørende.

stk.3 Over de af bestyrelsen førte forhandlinger føres et referat.

stk.4 Alle bestyrelseshverv er ulønnede.

§ 8
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter eget skøn. Udvalg og arbejdsgrup-per udøver deres virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen, der i alle spørgsmål har den afgørende myndighed. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand til udvalg og arbejds-grupper.

Foreningens Regnskab

§ 9

stk.1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

stk.2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der forestår ind- og udbetalinger til daglig drift, under ansvar overfor bestyrelsen.

stk.3 Er kassereren fraværende i længere tid på grund af sygdom eller lignende, kan formanden forestå ind- og udbetalinger til daglig drift med den fuldmagt formanden har fået af besty-relsen og som på forhånd er påtegnet i banken.

stk.4 Kassererens kontante kassebeholdning må ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte beløb. Overskydende beløb skal straks indsættes på foreningens giro- eller bankkonto.

§ 10

stk.1 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Valgperioden for revisoren er et år.

stk.2 Senest 2 uger før generalforsamlingen bør det reviderede regnskab foreligge færdigt og un-derskrevet af bestyrelsen og revisor.

Generalforsamlingen

§ 11

stk.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle henseender.

stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

stk.3 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og med dagsorden ifølge forretningsorden for generalforsamlingen.

stk.4 Bestyrelsen kan efter eget skøn invitere gæster.

§ 12

stk.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværendes antal.

stk.2 Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

§ 13

Ethvert medlem har 1 stemme.

§ 14

stk.1 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

stk.2 Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

stk.3 Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

stk.4 Skriftlig afstemning kan kun foretages i forbindelse med personvalg i henhold til vedtægter-nes §§ 6 og 10 og hvis mindst ét medlem forlanger det.

stk.5 Skønner dirigenten det nødvendigt, vælges der et stemmeudvalg der forestår eventuelle af-stemninger på generalforsamlingen.

§ 15

stk.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen finder det for-nødent, eller hvis 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

stk.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter lovlig begæring er frem-sat og skal af formanden indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Forretningsorden for generalforsamlingen

§ 16

stk.1 Foreningens generalforsamling ledes af en på mødet valgt dirigent.

stk.2 Dirigenten vælges ved håndsoprækning. Den først foreslåede sættes først til afstemning. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som dirigent.

§ 17

stk.1 Dirigenten skal upartisk lede generalforsamlingen, retlede talerne og læse forslagene op, in-den de kommer til afstemning.

stk.2 Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Forslagsstilleren kan dog forlange ordet som sidste taler.

stk.3 Eventuelle ændringsforslag skal under afstemning, før der stemmes om hovedforslaget. Di-rigenten bestemmer afstemningsproceduren, f.eks. hvilke ændringsforslag, der først skal til afstemning.

§ 18

Stk.1 Dirigenten har ret til at fratage en taler ordet, når denne ikke holder sig til den foreliggende sag. Dog har taleren ret til at forlange forsamlingens mening tilkendegivet ved en afstem-ning, der foretages med håndsoprækning.

stk. 2 Dirigentens anvisninger skal respekteres i forhold, der ikke er omtalt i denne forretningsorden og som ikke strider imod foreningens vedtægter.

§ 19

stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Eventuelt valg af stemmeudvalg, ref. § 14, stk. 5.
3. Bestyrelsens beretning fremlægges og godkendes
4. Regnskabet fremlægges og godkendes
5. Behandling af eventuelle ændringer af vedtægterne
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg efter vedtægternes §§ 6 og 10
9. Eventuelt

§ 20

stk.1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.

stk.2 Begæring samt indkaldelse skal ske efter vedtægternes § 15.

stk.3 Foreningen kan kun ophæves såfremt mindst 2/3 dele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

stk.4 Opløses Støtteforeningen bruges foreningens midler til et festligt/kulturelt arrangement for alle Støttegruppens medlemmer. Forslag kan fremsættes på den ekstraordinære generalforsamling.
Det er den ekstraordinære generalforsamling, der beslutter hvilket arrangement, der skal afholdes.
Midlerne kan ikke anvendes på en enkelt gruppe. Beslutningen foretages ved almindelig stemmeflertal.
Det er den afgående bestyrelse, der drager omsorg for at midlerne bliver anvendt i henhold til den på den ekstraordinær generalforsamling trufne beslutning.

________________________________________________________________________________
Ovenstående vedtægter er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2006 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 2006. Ændring af § 20, stk. 4 er godkendt på ordinær generalforsamling den 9. marts 2013. Tilføjelse til § 1 og tilføjelser til § 6, stk. 4 er godkendt på ordinær generalforsamling den 15. marts 2014.

 

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna